Regulamin Konkursu na Instagramie

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ:

”ZABIERZ DR AMBROZIAK NA WAKACJE!”§1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Klinika Ambroziak Sp. z o.o. z siedzibą ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 13/U1, 02-758 Warszawa identyfikującą się numerem NIP 1231243387, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st.Warszawy w Warszawie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000697603 REGON  142784425 KRS 0000470125, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.01.2024 r. godz. 00:01, a kończy się dnia 31.12.2024 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:

a) zaobserwowaniu konta w aplikacji Instagram kont @dr_ambroziak i @klinika_ambroziak

b) polubienie rolki informującej o konkursie opublikowanego na portalu Instagram na koncie @dr_ambroziak lub @klinika_ambroziak;

c) wykonaniu fotografii/video z kosmetykiem z Laboratorium Dr Ambroziak i opublikowaniu go publicznie na własnym koncie w aplikacji Instagram z oznaczeniem: #wakacjezdrambroziak, @dr_ambroziak i @klinikaambroziak

(dalej: „Zadanie Konkursowe”).

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabywa niewyłączną licencję do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda – konsultacja telefoniczna oraz dobór spersonalizowanej pielęgnacji produktami marki Dr Ambroziak Laboratorium. Koszt Nagród zostanie określony po konsultacji oraz wyboru odpowiedniej pielęgnacji. Koszt nagród ponosi w całości Organizator. Dobór pielęgnacji oraz wybór odpowiedniego produktu zostanie dokonany przez Organizatora.

2. Wybór zwycięzców odbywa się wieloetapowo. Po zakończeniu każdego z 12 miesięcy Konkursu, Komisja dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 osoby (słownie: jednej osoby) - Zwycięzcę, która w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

3. W drugim etapie Komisja Konkursowa skontaktuje się z wybranymi uczestnikami Konkursu w celu wypełnienia przez uczestnika kwestionariusza, wyrażenia zgód na przetwarzanie wizerunku, wymaganych dla udokumentowania w formie zdjęć oraz nagrań wideo zwycięzców przed zabiegiem, podczas zabiegu oraz po jego wykonaniu, przekazania informacji niezbędnych do rozliczenia podatku od wygranej w konkursie. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, a także kwestionariusza, stanowią załącznik do Regulaminu.

4. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda – profesjonalna telefoniczna konsultacja kosmetologiczna oraz dobór spersonalizowanej pielęgnacji produktami marki Dr Ambroziak Laboratorium. Koszt Nagród zostanie określony po konsultacji oraz wyboru odpowiedniej pielęgnacji. Koszt nagród ponosi w całości Organizator. Dobór pielęgnacji oraz wybór odpowiedniego produktu zostanie dokonany przez Organizatora. 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy każdego z 12 miesięcy, najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez udostępnienie zwycięskiej pracy na profilu Instagramowym dr_ambroziak oraz oznaczeniu zwycięzcy konkursu.

7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

8. Dojazd uczestnika na spotkanie z Komisją Konkursową w ramach odbioru nagrody oraz ewentualny nocleg, odbywa się na koszt uczestnika Konkursu.

9. Zdjęcia oraz materiały wideo powstałe w związku z wykonanymi zabiegami wobec zwycięzców Konkursu mogą być rozprowadzane przez Organizatora Konkursu na portalach społecznościowych, w szczególności portalu Instagram, ale także Facebook oraz You Tube, a także na stronie internetowej Organizatora.

10. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres [email protected] informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

11. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 10 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

13. Każda Nagroda zostanie przekazana fizycznie w Klinice Ambroziak w terminie 30 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających realizację i przyznanie Nagrody.

14. Fundatorem Nagród jest Organizator.

15. Organizator dokona zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody jako płatnik podatku.

16. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wybór zwycięzców Konkursu.

17. Organizator Konkursu jest uprawniony do odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu albo też jego przerwania z ważnych dla siebie powodów, w każdym czasie.

18. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest udostępniany na stronie Internetowej Organizatora.

19. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

20. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

21. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

22. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Al. Gen. Władysława Sikorskiego 13/U1, 02-758 Warszawa oraz na adres e-mail: [email protected]

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: [email protected].

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Zabierz Dr Ambroziak na wakacje” na adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Organizatora Al. Gen. Władysława Sikorskiego 13/U1, 02-758 Warszawa związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2023 r.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. numer 227 z 2023 roku) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://klinikaambroziak.pl/regulamin oraz drambroziak.com oraz w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

Dokument w całości sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla osoby składającej oświadczenia, a drugi dla KLINIKA AMBROZIAK Sp. z o.o.

 

Oświadczenie pacjenta dotyczące rozpowszechniania wizerunku

w związku z konkursem pn. „Zabierz Dr Ambroziak na wakacje ”

Ja, niżej podpisana/y,

___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko, PESEL)
Udzielam Klinika Ambroziak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, Al. Gen. Władysława Sikorskiego 13/1U (02-758 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000697603, NIP 1231243387 (zwana dalej „Spółką”)

prawa do nieodpłatnego wykorzystania mojego wizerunku obejmującego moją twarz lub jej części, całość mojego ciała lub jego części, w połączeniu z wizerunkiem innych osób lub samodzielnie lub jako element szerszego obrazu pewnego zdarzenia lub specyficznych okoliczności, utrwalonego na fotografiach oraz w materiale audio-wizualnym opracowanych przez Spółkę lub na zlecenie Spółki w związku z moim zgłoszeniem się do udziału w konkursie organizowanym przez Spółkę pod nazwą „Zabierz Dr Ambroziak na wakacje” („Konkurs”), w celach obejmujących przygotowanie Konkursu i jego przeprowadzenie na wszystkich etapach, w szczególności utrwalenie i przedstawienie mojego wyglądu przed wykonywanym badanie, podczas jego wykonywania i po jego ukończeniu.

W związku z powyższym zezwalam Spółce na rozpowszechnianie mojego wizerunku w zakresie i w sposób opisany powyżej, utrwalonego na fotografiach lub w materiale audio-wizualnym podczas przeprowadzania Konkursu oraz podczas wykonywania zabiegu stanowiącego nagrodę w Konkursie, a także po jego zakończeniu, także w celach promocji, marketingu i reklamy Spółki związanej z Konkursem, w tym na prowadzonym przez Spółkę profilu  Instagram, a także na kanale YouTube, profilu Spółki na portalu Facebook, jak również w innego rodzaju mediach społecznościowych, w które Spółka jest zaangażowana, na stronie Spółki: www.klinikaambroziak.pl, a także podczas konferencji, wystaw i kongresów tematycznych dotyczących kosmetologii, przeprowadzanych przez Spółkę lub z udziałem Spółki, jak również na platformach video-on-demand (wideo na życzenie), zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, telewizji, radio, jak również udostępnianie w Internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów catch-up, pay-per-view, dostępnych, m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR/Cloud PVR, connected TV, DVR, Instant Restart, Backward EPG, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, np. GSM, UMTS, itp. za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych. W przypadku, w którym z jakichkolwiek powodów wymagane będzie udzielenie dodatkowej lub odrębnej zgody na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z Konkursem oraz przeprowadzaniem zabiegu stanowiącego nagrodę w Konkursie, zobowiązuję się wyrazić także zgodę na każde wezwanie Spółki i bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

Powyższa zgoda obejmuje również dokonywanie adaptacji i montażu fotografii oraz utrwaleń dźwięku i obrazu w celu przedstawienia uczestników Konkursu, jak również innych audycji i przekazów związanych z Konkursem, a także rozpowszechnianie ich w postaci materiałów audiowizualnych w szczególności filmowych, a także pojedynczych fotografii wykonanych podczas organizacji Konkursu oraz ich rozpowszechniania w celach i w zakresie określonych w niniejszym oświadczeniu.

Oświadczam jednocześnie, iż nie zastrzegam sobie prawa autoryzacji jakiekolwiek fotografii i materiału audio-wizualnego, o których mowa powyżej przed pierwszym ich rozpowszechnieniem przez Spółkę oraz, że udzielona zgoda nie zostanie cofnięta i jest udzielona Spółce na czas nieokreślony.

Zobowiązuję się nie ujawniać treści niniejszego oświadczenia jakiejkolwiek osobie trzeciej za wyjątkiem, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub nakazem sądu lub organu władzy publicznej.

Sporządzono w Warszawie, w dniu _________________ 2024 roku.

Podpis osoby składającej oświadczenie (czytelny): __________________________________

* * * * *

W imieniu Klinika Ambroziak Sp. z o.o. w Warszawie przyjmuję i akceptuję powyższe oświadczenia oraz oświadczam, że wizerunek osoby wyrażającej zgodę w niniejszym dokumencie zostanie wykorzystany w związku z Konkursem.

Warszawa, __________________________________ 2024 roku

___________________________________

 

+48 22 111 50 05 Porozmawiajmy